تبلیغات
ایرج لندی - غم دل
سرافراز باد میهن من
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم/چه بگویم كه غم از دل برون رود چون تو بیایی